Anunturi

13 Aprilie 2016

Anunț posturi GOV

descarca document

Citeşte mai departe ...
07 Aprilie 2016

Plan de achiziție 2016

Descarca document:

descarca document

Citeşte mai departe ...
23 Februarie 2016

Oferta masa si cazare C.S.M. SUCEAVA

                  Prin prezenta avem placerea de a va transmite oferta noastra,   pentru serviciile oferite in Baza Sportiva Areni din Suceava, situata in str.

 B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 7, dupa cum urmeaza :

$1ØCazare :    – camere cu 2-3 paturi cu grup sanitar propriu la pretul 30 lei/loc/noapte

-       camere cu 2 sau mai multe paturi cu grup sanitar comun 20 lei/loc/ noapte

$1ØMasa (mic dejun, pranz si cina) : intre 30-50 lei/persoana.

           Pentru informatii si rezervari :

-      Tel : 0230-524767

-      Fax : 0230-531289

-      E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Citeşte mai departe ...
18 Februarie 2016

ANUNT

 

Clubul Sportiv Municipal Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 7, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de execuție :

-              un post vacant de șofer I

Concursul se organizează la sediul instituției, în data de 14.03.2016, ora 10,00,

proba scrisă. Interviul va avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

I.             Condiții generale:

-              candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

II.            Condiții specifice:

- studii minime generale

- vechime în profesia de şofer, minim 3 ani

- permis conducere categoria B, C, D (D1)

- atestat transport persoane

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a)            cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;

b)            copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)            copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;

d)            carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)            cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)             adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)            cazier auto;

h)            curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 7 (până la data de 04.03.2016, ora 14,00).

Selecţia dosarelor de concurs

               În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis" sau ,,respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 7, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

 Proba scrisă se desfăşoară în data de 14.03.2016, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, 1 Decembrie 1918, nr. 7.

Interviul

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei din Suceava, 1 Decembrie 1918, nr. 7.

               Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

               Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis" sau ,,respins", prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

               Informații suplimentare cu privire la conținutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obține de la compartimentul Financiar-Contabilitate- Resurse umane, telefon 0230/524767

Citeşte mai departe ...
Pagina 5 din 6

Istoric CSM Suceava

logo footer

In anul 1972 se infiinteaza Clubul Sportiv Municipal SUCEAVA, initial cu sectiile atletism,fotbal,rugby,volei.

Ulterior in 1976 s-au adaugat sectiile de lupte greco-romane,hochei pe gheata, in 1978 patinaj viteza,   in 1979 handbal, in 1981 inot, in 1990 baseball si canotaj. Rezultatele bune nu amu intirziat sa apara .Chiar din primul an de la infiintare prin promovarea echipei de rugby in divizia A,dar si prin alti  sportivi ai altor sectii cum ar fi ; atletism,lupte ,greco-romane,fotbal,inot,canotaj si tir cu arcul.Beneficiind de o baza larga de selectie ,de antrenori valorosi precum si de un management efficient  CSM Suceava ajunge unul din cele mai importante cluburi sportive din Romania cucerind prin sportivii sai peste 100 de medalii internationale si nenumarate medalii nationale.